โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.bw.ac.th/bw Fri, 02 Mar 2018 09:40:26 ห้องเรียนอัจฉริยะ DLIT คณิตศาตร์ ม.2 http://www.bw.ac.th/bw/?name=news&file=readnews&id=45 http://www.bw.ac.th/bw/icon/news_1485922207.jpg

ห้องเรียนอัจฉริยะ DLIT คณิตศาตร์ ม.2 สื่อการเรียนเรื่อง ความเท่ากันทุกประการ

1485922207
ห้องเรียนอัจฉริยะ DLIT ภาษาไทย ม.2 http://www.bw.ac.th/bw/?name=news&file=readnews&id=44 http://www.bw.ac.th/bw/icon/news_1485921740.jpg

ห้องเรียนอัจฉริยะ DLIT ภาษาไทย ม.2 สื่อการสอนเรื่อง คำสมาสและคำสมาสแบบสนธิ

1485921740
ห้องเรียนอัจฉริยะ DLIT ภาษาไทย ม.2 http://www.bw.ac.th/bw/?name=news&file=readnews&id=43 http://www.bw.ac.th/bw/icon/news_1485921630.jpg

ห้องเรียนอัจฉริยะ DLIT ภาษาไทย ม.2 สื่อการสอนเรื่อง คำบาลี คำสันสกฤต

1485921630
ห้องเรียนอัจฉริยะ DLIT ภาษาอังกฤษ ม.6 http://www.bw.ac.th/bw/?name=news&file=readnews&id=42 http://www.bw.ac.th/bw/icon/news_1485921488.jpg

ห้องเรียนอัจฉริยะ DLIT ภาษาอังกฤษ ม.6 สื่อการสอนเรื่อง Inversion

1485921488
ห้องเรียนอัจฉริยะ DLIT ภาษาอังกฤษ ม.6 http://www.bw.ac.th/bw/?name=news&file=readnews&id=41 http://www.bw.ac.th/bw/icon/news_1485921340.jpg

ห้องเรียนอัจฉริยะ DLIT ภาษาอังกฤษ ม.6 สื่อการสอนเรื่อง Subjunctive

1485921340
ห้องเรียนอัจฉริยะ DLIT สังคมศึกษา ม.4-6 http://www.bw.ac.th/bw/?name=news&file=readnews&id=40 http://www.bw.ac.th/bw/icon/news_1485921106.jpg

ห้องเรียนอัจฉริยะ DLIT สังคมศึกษา ม.4-6 สื่อการสอนเรื่อง การล่มสลายของสหภาพโซเวียต

1485921106
ห้องเรียนอัจฉริยะ DLIT สังคมศึกษา ม.4-6 http://www.bw.ac.th/bw/?name=news&file=readnews&id=39 http://www.bw.ac.th/bw/icon/news_1485920946.jpg

ห้องเรียนอัจฉริยะ DLIT สังคมศึกษา ม.4-6 สื่อการสอนเรื่อง การรวมตัวของสหภาพยุโรป

1485920946
ห้องเรียนอัจฉริยะ DLIT วิทยาศาสตร์ ม.1 http://www.bw.ac.th/bw/?name=news&file=readnews&id=38 http://www.bw.ac.th/bw/icon/news_1485920714.jpg

ห้องเรียนอัจฉริยะ DLIT วิทยาศาสตร์ ม.1 สื่อการสอนเรื่อง ความลับของผงซักฟอก

1485920714
ห้องเรียนอัจฉริยะ DLIT วิทยาศาสตร์ ม.4-6 http://www.bw.ac.th/bw/?name=news&file=readnews&id=37 http://www.bw.ac.th/bw/icon/news_1485920468.jpg

ห้องเรียนอัจฉริยะ DLIT วิทยาศาสตร์ ม.4-6 สื่อการสอนเรื่อง กุ้งเปลี่ยนสี

1485920468
สทศ.รับข้อสอบสามัญ 9 วิชาสุด \"หิน\" http://www.bw.ac.th/bw/?name=news&file=readnews&id=11 http://www.bw.ac.th/bw/images/icon/Apps.png

...........................

1455286137