ชื่อ - นามสกุล :นายบุญมี พุ่มจันทร์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :การบริหารการศึกษา
ที่อยู่ :ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
Telephone :-
Email :Bm2554@gmail.com