ชื่อ - นามสกุล :นายไกรสอน ดัดถุยาวัฒน์
ตำแหน่ง :ครู (พนักงานงานราชการ)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
Telephone :
Email :