ชื่อ - นามสกุล : นายวิชัย ภูมลี
ตำแหน่ง :ครู/คศ.3
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
Telephone :
Email :wichai426@gmail.com