ชื่อ - นามสกุล :นายไกรทอง เสนสอน
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
Telephone :-
Email :Kraitongsenson@gmail.com